11/10/52

1.5 "นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน".คืออย่างไร

........ในการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" มีการกล่าวกันค่อนข้างแพร่หลายว่า "เราจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง" พอมาถึงการจัดการเรียนการสอน ก็กล่าวว่า "เราจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน" ในการนี้ คำถามที่มักถูกถาม(หรืออาจถามในใจ) คือ "อย่างไร จึงจะเรียกว่า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง"....คำตอบในเรื่องนี้ มีผู้พยายามตอบในหลายลักษณะ เช่น
-เราจะต้องมุ่งมั่น ในการทำงาน
-เราจะต้องตั้งเป้าหมายในการทำงาน และคิดกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ
-เราจะต้องบริหารจัดการงานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ
-เราจะต้องนำนวัตกรรม วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
-เราจะต้องตรวจสอบความสำเร็จของงานเป็นระยะ ๆ
-เราจะต้องพัฒนางาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
-ฯลฯ
........จากการพยายามอธิบาย "ภาวะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ดังกล่าวข้างต้น จะพบว่า ส่วนหนึ่งเป็นคำอธิบายที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการทำงานหรือความพยายามในการพัฒนางาน(Attempt) อีกส่วนหนึ่ง(ที่ระบายสีแดง) เป็นคำอธิบายที่กล่าวถึงหรือสะท้อนถึงความสำเร็จของงาน(Achieved)

........ในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่า ใครก็ตามที่มีความพยายามสูงมากในการพัฒนางาน(พยายามพัฒนางานในทุกวิถีทาง)...น่าจะได้ชื่อว่า "ผู้พยายามเปลี่ยนแปลงคุณภาพงาน" ใครก็ตามที่พยายามพัฒนางาน จนประสบความสำเร็จ(Achieved) น่าจะเรียกว่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
-ถ้าผลงานปีนี้(ตามตัวชี้วัดคุณภาพ) ดีกว่าปีที่แล้วอย่างมาก....ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง..เกรด A
-ถ้าผลงานปีนี้(ตามตัวชี้วัดคุณภาพ) ดีกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก..ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกรด B
-ถ้าผลงานปีนี้(ตามตัวชี้วัดคุณภาพ) ดีกว่าปีก่อนเล็กน้อย...ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกรด C(ผ่าน)

........ตามคำนิยาม และการตีค่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ครูทุกคน ต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน หรืออีกนัยหนึ่งก็ คือ จะต้องพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน/สมรรถนะในตัวผู้เรียน ในปีหลัง สูงกว่าในปีก่อน ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจะถือว่า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง...ซึ่ง หากเราทำได้เช่นนี้ สัก 10 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้พัฒนาขึ้น 10 ขั้น...สักวันหนึ่ง คุณภาพการศึกษาของประเทศ จะก้าวขึ้สู่ความเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน

.......ความสำคัญของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ "ครูทุกคน/นักพัฒนาทุกคน จะต้องมุ่งมั่น ตั้งใจและสัญญากับตนเอง(Self-MOU) ว่า จะพัฒนางาน ให้ปรากฏผลงานปีหลัง ๆ ดีกว่าปีก่อน ๆ อย่างสม่ำเสมอ" หากเราทำได้ "เราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้

........ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการ สำหรับผมเอง จะพยายามนำเสนอแนวคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

..................ดร.สุพักตร์ พิบูลย์